HomeContact
HomeOver waterAdverterenTarievenContact

De Waterwet vervangt acht bestaande wetten over waterbeheer. Hieronder vallen ook de voor het waterveiligheidsbeleid belangrijke Wet op de waterkering en de Wet beheer rijkswaterstaatswerken. Zo regelt de Waterwet voortaan het waterafvoer in de stroomgebieden van de Rijn en Maas beheer van oppervlaktewater en grondwater en verbetert het de samenhang tussen waterbeleid en ruimtelijke ordening. Door de wet zijn Rijk, waterschappen, gemeenten en provincies beter toegerust om wateroverlast, waterschaarste en watervervuiling tegen te gaan. Ook voorziet de wet in het toekennen van functies voor het gebruik van water, zoals scheepvaart, drinkwatervoorziening, landbouw, industrie en recreatie. Afhankelijk van de functie stelt de overheid bepaalde eisen aan de kwaliteit en de inrichting van het water.

In de nieuwe waterwet blijven ook de huidige normen voor waterveiligheid opgenomen die de veiligheidsnorm per dijkring weergeven (zie bijlage 2 van het wetsvoorstel).

Het wetsvoorstel is in maart 2008 door de Tweede Kamer aangenomen en moet uiteindelijk in de zomer van 2009 ingevoerd zijn.

Wat zijn de gevolgen?
De nieuwe waterwet dient om alle reeds bestaande wetten op het gebied van watersystemen te vervangen door één omvattende wet: de Waterwet. De te vervangen wetten zijn:

- Wet op de waterhuishouding
- Wet op de waterkering
- Grondwaterwet
- Wet verontreiniging oppervlaktewateren
- Wet verontreiniging zeewater
- Wet droogmakerijen en indijkingen
- Wet beheer rijkswaterstaatswerken
- Waterstaatswet 1900
- Wrakkenwet

Een belangrijk gevolg van de Waterwet is dat deze wet de relatie versterkt tussen het waterbeheer en de ruimtelijke ordening. Daarnaast zal één watervergunning de bestaande zes vergunningen op het gebied van water vervangen.

In het huidige beleid is er steeds meer aandacht voor de relatie tussen waterveiligheid enerzijds en ruimtelijke ontwikkeling en rampenbestrijding anderzijds. De waterwet als wettelijk kader biedt nog beperkte mogelijkheden om deze relaties concreet in te vullen.

Wat zijn mogelijke Beheersmaatregelen?
Met de Waterwet hebben het rijk, waterschappen, gemeenten en provincies sterkere middelen in handen om waterveiligheid, vervuiling, wateroverlast en een tekort aan water tegen te gaan. Ook voorziet de wet erin dat er afhankelijk van de functie die het water krijgt eisen worden gesteld aan de waterkwaliteit en de manier waarop het over de ruimte wordt verdeeld. Zo worden er verschillende normen gesteld voor water in de scheepvaart, recreatie, industrie en zwemwater.
 
Bron: Platform Overstromingen
 
 
 
water banner


© 2008 WebGenerator | All rights reserved | Disclaimer en Privacy  Alle water sites op een rij