HomeContact
HomeOver waterAdverterenTarievenContact

Waterschappen zijn gedecentraliseerde overheidslichamen met als doel waterstaatsbeheer. Het gebied van een waterschap wordt bepaald door het stroomgebied in een regio. Momenteel kent Nederland na een periode van centralisatie 26 waterschappen. Ter vergelijking: tijdens de watersnoodramp in 1953 kende Nederland ongeveer 2500 waterschappen.

Waterschappen zijn verantwoordelijk voor aanleg, beheer en onderhoud van primaire waterkeringen die een dijkringgebied omsluiten. Waterschappen worden bestuurd door een gekozen vertegenwoordiging van ingelanden: de belanghebbenden in het beschermde gebied. De waterschappen hebben de bevoegdheid de zogenaamde keur uit te vaardigen die nodig is om de waterkerende functie veilig te stellen.

Het beheer en onderhoud wordt grotendeels gefinancierd door belastingheffing van de ingelanden. De aanlegkosten bij de lopende dijkversterkingsronde gaan de draagkracht van de meeste waterschappen echter te boven en wordt daarom (grotendeels) gesubsidieerd door het rijk. De provincies houden toezicht op de waterschappen.

Naast de waterkerende functie zijn waterschappen ook verantwoordelijk voor het regionaal oppervlaktewaterbeheer en de zuivering van stedelijk afvalwater. Voor de financiering van deze drie taken kunnen zij verschillende belastingen heffen. Vanaf 2009 vallen deze heffingen, m.u.v. de zuiveringsheffing, onder de watersysteemheffing die geïntroduceerd wordt met de nieuwe waterwet.

Calamiteiten waarbij een waterschap in actie komt zijn (een gevaar op) dijkdoorbraken, wateroverlast, extreme droogte, vuilwaterlozingen en andere milieu-incidenten.

Wat zijn mogelijke Beheers-maatregelen?
Elk waterschap heeft een calamiteitenplan waarin beschreven is hoe het waterschap de calamiteitenbestrijding heeft georganiseerd. De calamiteitenorganisatie bestaat uit een beleidsteam, een operationeel team en een actieteam. Om proportioneel met de ramp te communiceren, werkt zij met zogenaamde coördinatiefases. Indien nodig worden de burgemeesters van de betreffende gemeenten geïnformeerd.
Een waterschap heeft als noodmateriaal zelf vaak een aantal zandzakken beschikbaar om een zwak punt in de dijk te versterken. Daarnaast is vaak extra pompmateriaal aanwezig. Ook kan met het beheer van stuwen en gemalen het waterpeil in noodsituaties gestuurd worden.
 
 
Bron: Platform Overstromingen
 
 
 
water banner


© 2008 WebGenerator | All rights reserved | Disclaimer en Privacy  Alle water sites op een rij