HomeContact
HomeOver waterAdverterenTarievenContact
De waterhuishouding in hydrologische zin dient afgestemd te worden op de veranderende omstandigheden als gevolg van zeespiegelstijging, klimaatverandering, bodemdaling en toename van het verhard oppervlak. Dit alles met het doel het watersysteem in 2015 op orde te hebben en het hoofd te kunnen bieden aan wateroverlast en bedreiging van de veiligheid. Het doel van het beheer van de waterkwantiteit is dan ook het voorkomen van wateroverlast en watertekort door het uitwerken van de trits vasthouden, bergen en afvoeren. De waterkwantiteit wordt gereguleerd door het afvoeren of vasthouden van het regenwater en kwelwater met behulp van gemalen en stuwen. Het is daarbij van belang dat er in zomer voldoende zoet water beschikbaar is voor de landbouwgewassen en eventuele droogtegevoelige natuur en dat in de winter wateroverlast door hevige of langdurige regenval wordt voorkomen (bron: Universiteit Wageningen).

Wateroverlast
Wateroverlast, een kopzorg voor velen. Kelders die vollopen met overtollig regenwater, tuinbouwbedrijven die te kampen hebben met 'verzopen' gewassen. In het landelijk gebied treedt er wateroverlast op als het langdurig en overvloedig regent. Het waterlopenstelsel kan alle neerslag dan niet meer verwerken en het water blijft op het land staan of het land wordt overstroomd. In het bebouwd of stedelijk gebied is er vooral wateroverlast bij hevige buien. Het rioolstelsel kan de grote hoeveelheid neerslag niet verwerken en het water blijft op straat staan of stroomt uit het rioolstelsel.

Watertekort
Bij een tekort aan water, ook wel verdroging genoemd, wordt al snel gedacht aan woestijn en zand: dor en droog, zonder water en begroeiing. Dat ook in Nederland verdroging voorkomt, dat kan men bijna niet begrijpen. De verdroging in Nederland is vooral een kwestie van een verslechtering in de wateromstandigheden; dus niet een daadwerkelijke vermindering in de absolute hoeveelheid water in Nederland, maar een wijziging in watersamenstelling en watertoevoer in bepaalde gebieden.

Peilbeheer
Met gemalen en stuwen, door water in te laten en ‘op te malen’ houden de waterschappen het waterpeil het hele jaar vrij constant. Dat constante peil is een voorwaarde voor vooral boeren om hun bedrijf te kunnen uitvoeren. Wel is er een verschil tussen zomer en winter. Als de gewassen op het land water nodig hebben, staat het peil hoger dan in de winter. Dat hoge zomer- en lage winterpeil is in ons klimaat onnatuurlijk. Riet en andere oeverplanten hebben duidelijk te lijden van deze tegendraadse waterstand. Scheepvaart en bebouwing stellen wéér andere eisen aan het waterpeil.

Waterberging
Waterbeheerders hebben lang geprobeerd om Nederland steeds droger te maken. Het afvoeren van water gebeurde met gemalen en het aanleggen van sloten en kanalen waardoor water snel weg kon stromen. Omdat het klimaat verandert komt er steeds meer water op ons af. Daarom moeten waterbeheerders ruimte maken voor water en proberen het water langer vast te houden door overal in Nederland ‘waterbergingsgebieden’ aan te leggen.

Verzilting
Bij (extreem) lage waterstanden komt er door de invloed van eb en vloed zout water in het zoete water van rivieren. Bij vloed stroomt telkens zout zeewater de rivier in. In gewone omstandigheden spoelt dat zoute water direct weer weg via de afvoer van rivierwater. Omdat de afvoer bij laag water terugloopt en de stroming van het water afneemt, kan het zoute water steeds verder het land in dringen. Verzilting heeft nadelige gevolgen voor de gewasvorming in land- en tuinbouw. Verder kunnen sommige planten en dieren niet leven in zilt water.
 
 
Bron: Waterland
 
 
water banner


© 2008 WebGenerator | All rights reserved | Disclaimer en Privacy  Alle water sites op een rij