HomeContact
HomeOver waterAdverterenTarievenContact

Nieuw waterbeleid
Het klimaat verandert, het wordt warmer en het regent vaker en harder, vooral in de winter. Dat betekent hogere waterstanden in onze rivieren en sloten. Daarnaast zorgt klimaatverandering voor opwarming van de zee en stijging van de zeespiegel. Het gevaar op overstromingen wordt nog vergroot doordat de Nederlandse bodem langzaam maar zeker daalt. Daarbij komt dat we steeds meer bouwen. Waar asfalt ligt en bebouwing staat, kan het regenwater niet de grond in. We bouwen ook nog vaak op plekken waar we dat beter niet kunnen doen. Verder brengt de klimaatverandering met zich mee dat we in de zomer te maken hebben met lagere rivier- en grondwaterstanden. Problemen die daarmee samenhangen zijn verdroging, watervervuiling en de instroom van zout water uit zee in West-Nederland. Behalve de veiligheid, zijn dus ook de kwaliteit van het oppervlaktewater en onze drinkwatervoorziening in het geding.

Door de hoge waterstanden in de jaren negentig realiseerden de waterschappen en andere waterbeheerders zich dat gemalen en dijken alleen niet genoeg meer zijn om de veiligheid en leefbaarheid van Nederland te garanderen. We moeten anders omgaan met water. De kern van het nieuwe waterbeleid is water de ruimte geven. Het water de ruimte geven betekent dat waterschappen in het landschap en in de stad ruimte maken om water op te slaan. Het betekent ook dat we beken en rivieren in noodgevallen gecontroleerd buiten hun oevers laten treden.

Aanleiding
De Commissie Waterbeheer 21e eeuw (Commissie Tielrooij) bracht in augustus 2000 advies uit over het toekomstige waterbeleid in Nederland. De kerngedachte van de Commissie is dat water meer ruimte nodig.

Uniestandpunt Waterbeheer 21e eeuw
De Unie van Waterschappen heeft haar visie gegeven op het advies van de Commissie Waterbeheer 21e eeuw. De Unie onderschrijft de hoofdprincipes van de commissie WB21.

Meer ruimte voor water, met als gedachteleidraad de drietrapsstrategie: vasthouden, bergen, afvoeren
Water moet meer ordenend zijn
Deze principes brengen een belangrijke verandering teweeg in het maatschappelijk bewustzijn ten aanzien van de vraag hoe met water om te gaan. Ook waterkwaliteit, waterschaarste, verdroging en het tegengaan van verzilting onderdeel moeten onderdeel zijn van de plannen die de waterschappen ontwikkelen voor het nieuwe waterbeheer. Waterschappen zoeken bij de uitvoering van de plannen in het kader van WB21 naar een combinatie met ander belangen, bijvoorbeeld natuur, wonen en recreatie.

Wateropgaven
Normen zijn bepalend voor wateropgaven. De wateropgaven moeten gezien worden als een (hydrologische) 'verlanglijstje' van waterschappen. Het geeft aan wat nodig is om voldoende water vast te houden en te bergen en als dat niet meer mogelijk is af te voeren. De belangrijkste vragen die in de wateropgave worden beantwoord zijn:

- hoeveel vasthoud- en bergingscapaciteit (m3's) is er nodig voor de waterhuis-houding in 2050
- hoeveel ruimte in hectares
- waar zijn er in het beheersgebied realistische mogelijkheden voor vasthouden en bergen
- wat kost realisatie en beheer

'Voldoende' is datgene wat nodig is voor een goede waterhuishouding onder toekomstige omstandigheden zonder de problemen in een bepaald gebied af te wentelen op andere regionale gebieden of op het hoofdsysteem. De wateropgaven worden per deelstroomgebied door het waterschap of gezamenlijke waterschappen opgesteld in overleg met de provincies en eventuele andere belanghebbende partijen.

Deelstroomgebiedsvisies
Deelstroomgebiedsvisies is de ruimtelijke vertaling van de wateropgaven. Waar is ruimte voor water mogelijk. Hierbij spelen andere belangen een rol. Deze belangen zijn bijvoorbeeld woningbouw, natuurbeheer, landbouw en recreatie. Het opstellen van deelstoomgebiedsvisies is de verantwoordelijkheid van de provincies. De provincie is het overheidsorgaan dat ruimtelijke claims afweegt.

Communicatiestrategie
Provincies, gemeenten, Verkeer en Waterstaat en de Unie van Waterschappen onderkennen het belang van draagvlak voor het nieuwe waterbeleid. Er is een gezamenlijke communicatiestrategie vastgesteld. De strategie bestaat uit drie aspecten een publiekscampagne, bestuurlijke communicatie en functionele communicatie. De Unie van Waterschappen verzorgt zelf de communicatie met de achterban over Waterbeleid 21e eeuw. De publiekscampagne heeft onder de naam 'Nederland leeft met water' gestalte gekregen.

 

 
water banner


© 2008 WebGenerator | All rights reserved | Disclaimer en Privacy  Alle water sites op een rij