Informatie HomeContact
HomeOver waterAdverterenTarievenContact
Algemeen:

Nederland heeft betrouwbaar, schoon kraanwater. Het is belangrijk daar zuinig mee om te springen, om energieverspilling en verdroging tegen te gaan. Ook voor uw waterrekening is besparen gunstig.
Bespaartips water

Bevroren leidingen kunnen voor heel wat ongemak, schade en kosten zorgen.
Hoe bescherm ik mijn waterleiding tegen vorst?

Water is de meest belangrijke stof die er op de aarde te vinden is. Zonder water was er geen leven mogelijk geweest. Het mensenlijke lichaam bestaat zelfs voor 70% uit water.
Wat is water?

De scheikundige weergave van een watermolecuul is H2O. Een molecuul is het kleinste deeltje van water dat nog echt water is.
De fysische eigenschappen van water

Eb en vloed wisselen elkaar regelmatig af, en deze beweging van eb en vloed noemen we ook wel het getij of de getijden.
De getijden

Enerzijds levert de moesson het nodige water voor de landbouw maar anderzijds kan de regen ook verwoestend zijn.
De moesson

Al het water in de natuur maakt onderdeel uit van de hydrologische kringloop, oftewel de waterkringloop. 

De Rijn, de belangrijkste rivier van Nederland, is zowel een gletsjerrivier als een regenrivier. Het IJsselmeer is ontstaan door de afdamming van de voormalige Zuiderzee.

Nederland verbruikt 1 biljoen liter kraanwater per jaar, zo’n 126 liter per persoon per dag.
Verbruik van water

Gezondheid:

Het drinkwater in Nederland moet aan zeer strenge kwaliteitseisen voldoen voor het zich daadwerkelijk drinkwater mag noemen.
Drinkwater

Kraanwater bevat mineralen die goed voor ons zijn, zoals calcium, magnesium, natrium, kalium, carbonaten en sulfaten.
Wat er in kraanwater zit

Infectie vindt plaats door het inademen van de bacterie in zeer kleine druppeltjes water, verspreid in de lucht (aerosolen)
Legionella

Water is vocht en vocht is water. Alle drinkbare, vloeibare stoffen bevatten doorgaans voornamelijk water. Maar ook in vast voedsel zit water.
Waterconsumptie

In de Waterleidingwet is vastgelegd dat de waterbedrijven betrouwbaar drinkwater moeten leveren.

Voor het zuiveren van water zijn verschillende technieken.

Bij osmose stroomt de vloeistof van de zijde waar de concentratie van opgeloste stoffen lager is naar de zijde waar deze hoger is.
Osmose
 
In Nederland gebruiken we zowel grondwater als oppervlaktewater voor de productie van drinkwater.
Drinkwaterzuivering

Watermanagement:

De Deltawerken zijn in Nederland een verdedigingssysteem tegen hoogwater uit zee voor de provincies Zeeland en zuidelijk Zuid-Holland.
Deltaplan

Dijkbewaking wordt traditioneel ingesteld bij dreigend hoogwater of andere calamiteiten en wordt uitgevoerd door een dijkleger.
Dijkbewaking

Een dijkdoorbraak leidt tot overstroming en vormt daarmee het begin van een overstromingsscenario.
Dijkdoorbraak

Waterschappen zijn gedecentraliseerde overheidslichamen met als doel waterstaatsbeheer.
Waterschappen

De Waterwet vervangt acht bestaande wetten over waterbeheer.
Waterwet

Riolering wordt aangelegd voor de afvoer van het afvalwater en overtollig regenwater naar rioolwaterzuiveringsinstallaties. 

Duurzaam waterbeheer is het winnen, gebruiken en retourneren van water aan en uit het milieu onder een aantal voorwaarden.
Duurzaam waterbeheer

Het is te verwachten dat de zeespiegel in 2100 minimaal met 20 cm gestegen is.Er zijn zelfs prognoses die aangeven dat het water zelfs meer dan een meter hoger zal komen te staan.
Kustbescherming

Water is zo vanzelfsprekend dat het pas opvalt als er een tekort is. Of een overschot.

De waterhuishouding in hydrologische zin dient afgestemd te worden op de veranderende omstandigheden als gevolg van zeespiegelstijging, klimaatverandering, bodemdaling en toename van het verhard oppervlak.

Irrigatie is het bewust laten stromen van hoeveelheden water over een stuk land.
 
De kern van het nieuwe waterbeleid is water de ruimte geven.
Waterbeleid 21e eeuw
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
water banner


© 2008 WebGenerator | All rights reserved | Disclaimer en Privacy  Alle water sites op een rij